X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Blokplan
Definities

 1. Blokplan: Blokplan, gevestigd te Breda onder KvK nr. 20057614.
 2. Klant: degene met wie Blokplan een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Blokplan en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Blokplan.  
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 
Prijzen
 1. Alle prijzen die Blokplan hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw.
 2. Alle prijzen die Blokplan hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Blokplan te allen tijde wijzigen. 

Herroepingsrecht 
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden.
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het product of heeft ontvangen van 1.
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@blokplan.nl.
 
  Levering  
 1. Digitale producten worden onmiddellijk na betaling via een automatisch verzonden downloadlink verzonden aan de klant.
Intellectueel eigendom 
 1. Blokplan behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blokplan (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

Vrijwaring
 
De klant vrijwaart Blokplan tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Blokplan geleverde producten en/of diensten. 
 
 
Klachten
 1. De klant dient een door Blokplan geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Blokplan daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Blokplan uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Blokplan in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Blokplan gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 
Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Blokplan.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Blokplan ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 
Aansprakelijkheid Blokplan
 1. Blokplan is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Indien Blokplan aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Blokplan is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Blokplan aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 
Vervaltermijn
 
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Blokplan vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 
Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Blokplan toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Blokplan niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Blokplan in verzuim is. 
 3. Blokplan heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Blokplan kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 
Wijziging van de overeenkomst 
 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 
 
Wijziging algemene voorwaarden
 1. Blokplan is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Blokplan zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Blokplan is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld Breda, op 27 september 2019.